Sprsml om dating siden dag jeg starsgirls dating ru

Det negerte utsagnet må være omsluttet av parenteser for å vise negasjonens rekkevidde. Skal han også ha smerten av å vite at du er vitne til hans fornedrelse? I f-strukturen er leddet analysert som et adverbial (ADJUNCT), markert som ADJUNCT-TYPE='left-disloc'. setningskomplement, som er leddsetningens syntaktiske funksjon. Det er bare utrbrytningskonstruksjonen som innfører trekket FOCUS, så det kan brukes i søk etter utbrytninger. Men ordet fungerer ikke som TOPIC, men som FOCUS-INT (interrogativ-fokus), slik det fremgår av f-strukturen.

Uttrykket sier dermed at det finnes en f-struktur #x med et attributt ADJUNCT, og at ett av medlemmene av verdien av ADJUNCT har et attributt ADJUNCT-TYPE med verdien 'left-disloc'. Siste setning er negert med negasjons-operatoren ‘! Hvis man bare nevner FOCUS-INT, og ikke STMT-TYPE, vil man også finne avhengige (underprdnede) spørresetninger, ettersom de mangler STMT-TYPE. Kvifor sit du og glaner på meg om du ikkje veit kva du vil? Kommentar til analysen I likhet med andre leddspørsmål (spørreord-spørsmål) kan også slike der spørreordet inngår i en frase, som her, identifiseres på grunnlag av trekkene FOCUS-INT og STMT-TYPE.

Neste setning i søkeuttrykket, etter ‘&’, sier at den samme #x skal ha attributtet STMT-TYPE med verdien ‘int’; dette begrenser søket til interrogative helsetninger. ’, og sier at #x ikke skal ha noe attributt FOCUS-INT. Søkeuttrykk: Parafrase En node #x dominerer, med etiketten STMT-TYPE på arken, en node 'int', og den samme noden #x dominerer, med etiketten FOCUS-INT på arken, en annen node #y. Spørreordet analyseres som en interrogativ determinativ (Dint), som er hode i en frase DPint, en interrogativ determinativ-frase. » spurte Laura spisst., også gjenfinnes som verdi av attributtet OBJ inne i COMP, der COMP er funksjonen til den nominale leddsetningen.

Søk etter deklarative helsetninger brukt slik kan da benytte disse trekkene. At det er en deklarativ helsetning, fremgår av trekket STMT-TYPE (statement-type) = 'decl'. – Rømte strafffanger pleier å holde en lav profil, vet du.– Vi har en avtale, ikke sant? Men c-struktur-noden er I'tag, ettersom frasen har struktur som en I' med finitt verb subjekt. Det står fremdeles som hode i I' (her kalt I'aux - disse tilleggene til nodenavnene – -aux, -auxfin -sup osv.

Søkeuttrykk: Parafrase En node #x dominerer via etiketten STMT-TYPE en node 'decl', og den samme noden #x dominerer via etiketten PROSODY en node 'exclamatory’. Søk etter deklarative helsetninger brukt slik kan da benytte disse trekkene. Denne noden kan da brukes til søk etter slike setninger. – er hovedsakelig motivert av effektivitet i analysen), mens det da ikke er noen spesifikator for IP foran.

Hvilken virkning ville omlegningen av ballasten ha for likevekten? XCOMP er funksjonen til åpne komplementer, altså infinitvs- eller partisippfraser med kontollert subjekt – Eksempler: I første eksempel nedenfor, Hva tror du jeg gjorde? »Og hva tror dere jeg fant i bunnen av mors overfylte smykkeskrin?

Hvilket trykk var nødvendig for å få sprengt opp døren? Han begynte å gå fortere, ville snu seg, gjorde det ikke, skrådde innover mot det venstre fortauet, hva tror han jeg gjør her sent på natten, med koffert, midt i gaten?

Egenskaper ved analysene som er relevante for identifikasjon av konstruksjonene, vil bli påpekt, og eksempler på søk basert på disse egenskapene blir så vist.

I noen av eksemplene blir f-strukturene vist i forenklet form (såkalt `PREDs-only'), der en mengde grammatiske trekk er utelatt. Dokumentasjon av søkespråket, og en kort, generell innføring i det grammatiske rammeverket som er brukt i trebanken, finnes under Kommentar til analysen V2-strukturen i deklarative helsetninger (vi bruker ‘helsetning’ der NRG bruker ‘hovudsetning’) er ivaretatt ved at det finitte verbet er hode i IP, med bare IPs spesifikator foran (med funksjonen TOPIC, som tilsvarer det NRG her kaller TEMA). Verbfrasen (VPmain) dominerer ikke det finitte verbet, men har det finitte verbet under I' som sitt utvidede hode.

(Det finitte verbet er «flyttet» opp til I'.) Kategorien ‘deklarativ helsetning’ er markert i f-strukturen, nederst, ved hjelp av trekket STMT-TYPE (‘statement-type’) med verdien ‘decl’.

Dette trekket kan da benyttes ved søk etter deklarative helsetninger.

«Bebreider du meg for at jeg ikke kjempet side om side med Brian, Peg? Hadde ikke Brian fått ham til å love at han skulle ta hånd om Peggy og guttene? Forklaring Verdien av attributtet ADJUNCT er et sett av strukturer, siden det kan være et arbitrært antall ADJUNCTs i en setning. Symbolet ‘$’ representerer operatoren ‘element i’, altså ‘∈’. Forklaring Søk etter f-strukturer med attributtet FOCUS avgrenser søket til utbrytningskonstruksjoner. At vi står overfor en interrogativ helsetning, fremgår av at verdien til STMT-TYPE (statement-type) er ‘int’ (og ikke Men dette gjelder alle slags interrogativer, også setningsspørsmål (se nedenfor).

Comments are closed.